Nieuwe projecten

Via beleggingen of vrije middelen van LSM en via jaarlijkse uitkering van dividenden van LRM NV wordt bij LSM een budgettaire ruimte gecreëerd voor nieuwe projecten (dwz projecten die niet reeds voorzien werden in het protocol van 9 juni 2008 bij de overheveling van de middelen van LRM NV naar de provincie Limburg).

Deze nieuwe projecten worden getoetst op ontvankelijkheid via het nagaan van de aansluiting op het beleidsplan door de raad van bestuur van LSM.

Download de beleidsvisie stichting Limburg sterk Merk.

Nieuwe projecten worden daarnaast ook getoetst op de aansluiting op het provinciaal beleid via het inwinnen van een advies bij de bevoegde beleidsgedeputeerde.

Bij ontvankelijke projecten waarvan het provinciaal advies positief is, wordt via de aanvraagformulieren vervolgens een dossier opgebouwd onder begeleiding van het projectenloket van LSM om tot een projectaanvraag te komen die beantwoordt aan de LSM-criteria die werden vastgesteld door de raad van de bestuur van LSM op 11 september 2008.

Download de criteria voor projectselectie en prioriteitstelling LSM.

Indien het directiecomité – rekening houdend met de beschikbare vrije budgettaire ruimte – een positieve beslissing neemt, zal een overeenkomst worden afgesloten tussen LSM en de projectpromotor om de voorwaarden en modaliteiten waaronder de middelen worden toegekend verder te bepalen.

Download de typeovereenkomst LSM-promotoren.

Accreditatering Limburgse ziekenhuizen

Faciliteren van een accreditatieproces in de Limburgse Ziekenhuizen

Centrum Kankerbestrijding

Een overlegplatform en ondersteuningscentrum oncopsychologie in Limburg.

Zorgpark Kinrooi

In het haalbaarheidsonderzoek van het Zorghotel zullen meerdere formules onderzocht worden, zowel qua verzorging en organisatie als qua financiering.&l

Rechten fase II

Beslissing tot een aanvullende naijlfinanciering. 

Adlon

Oprichting van een sportmedisch adviescentrum Limburg.

Dynamische contactzone Hamont-Achel

Een structurele grensoverschrijdende intergemeentelijke samenwerking rond diverse projecten.

Bioville II

Uitbreiding en optimalisatie infrastructuur Bioville

Jeugdherberg Hasselt

Ontwikkeling van een jeugdverblijf- infrastructuur (jeugdherberg) voor jongeren en jonge gezinnen.

Dementieatelier

De oprichting van een kenniscentrum ouderen.

Bree - stedelijke ontwikkeling

De herinrichting van het stadscentrum van Bree en de kleine ring.

Muziek-O-Droom

Aankoop van het Muziek-O-Droom pand, Bootstraat 9 te Hasselt.

Limburgse Biobank

Het netwerk van de Limburgse Biobank zal verder worden opengetrokken naar de Limburgse artsen en ziekenhuizen.

Bosland

Het project Bosland heeft als doel op een vernieuwende en maatschappijgerichte wijze invulling te geven aan duurzaam bosbeheer.

Rijvaardigheid senioren

Een centrum voor diagnose en training van rijvaardigheid bij senioren.

Innovatiecentrum - Tech Transfer

Het aandeel van Limburg in de innovatieprogramma’s van Vlaanderen verhogen.

Medisch wetenschappelijk onderzoek

Het uitbouwen van medisch wetenschappelijk onderzoek via instellingsoverschreidende teams in zes concrete clusters.

Ophaalmachinegebouw Heusden-Zolder

Het renoveren en herbestemmen van het ophaalmachinegebouw tot een maatschappelijk en economisch nuttige ruimte.

THOR - Wetenschapspark

De site Waterschei is van strategisch belang voor de ontwikkeling van het THORproject (Energyville, de incubator in het hoofdgebouw).

collectieve instroom en zorgacademie

Impulsen voor de invulling van de toenemende zorgbehoefte.

Bokrijk - The Sixties

Uitbreiden van het Openluchtmuseum Bokrijk voor de tijdsperiode 1958-1973.

Ruimte en werk 4 logistics

Realiseren van een versnelling in de uitvoering van de logistieke ontwikkelingsstrategie door het leggen van kruisverbanden.

Creatieve economie - gaming

Uitbouw Eco-systeem business development in de sector van de creatieve economie met specialisatie in gaming-natural interfaces

Fabriek van de Toekomst

Lokale invulling voor de kunststofsector van het initiatief van de Vlaamse regering 'Fabriek van de Toekomst' .

Agropolis

Agropolis beoogt de ontwikkeling en uitbouw van landbouwgerelateerde bedrijven in de Boterakker te Kinrooi.

Telemonitoring

Oprichting van een Telemonitoring Centrum in Limburg.

Clean Week

een versnelling van de introductie van alternatieve en elektrische voertuigen, met uiteindelijk ook competitie met alternatieve elektrische voertuigen&

Rochendaal

het kwaliteitsvol ontwikkelen van het domein Rochendaal als nieuwe stadsbuurt met een sterke aansluiting naar de binnenstad.

ERNAH

Oprichting van een Euregionaal Referentiecentrum Niet Aangeboren Hersenletsels

Stedelijke ontwikkeling Lommel

Financiering diverse projecten mbt de stedelijke ontwikkeling van Lommel.

Innovatie in HR en arbeidsorganisatie

het analyseren van de problematiek van zorgberoepen in de zorgregio Sint-Truiden en het vaststellen van prioriteiten voor het optimalisering.&

Grensoverschrijdende gezondheidszorg

De opmaak van een procedureboek in functie van de Europese richtlijnen naar aanleiding van de grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Trace (ZOL)

De faculteit Psychologie van de KULeuven en het ZOL wensen hun expertise te bundelen in een Transnationaal onderzoeks- en behandelingscentrum (TRACE).&

Design Hub

Een centraal aanspreekpunt voor design in Limburg.

Creativity World Forum

Op 16 en 17 november 2011 gaat het Creativity World Forum door in Hasselt.

I Clean Tech Antenne Limburg

Clean Technology is een snelgroeiende sector met belangrijke mogelijkheden voor de verdere industriële toekomst van Limburg.

Sagalassos

De tentoonstelling Sagalassos, stad in de wolken, is te bekijken van 29 oktober 2011 tot en met 17 juni 2012.

Loonse steden

De Stad Borloon wenst het unieke van de historiek van de Loonse steden voor Limburg te duiden via een erfgoedproject.

Fusie hogescholen

Fusie Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) en Xios.

Academisering kunstenopleiding

De academisering van de kunstenopleiding.

Hospilim

De vzw HospiLim bestaat uit 9 Limburgse ziekenhuizen en 3 psychiatrische centra.

Brandveiligheid jeugdinfrastructuur

Extra ondersteuning voor brandveilige jeugdlokalen.

HorizonTaal

Project m.b.t de studiekeuze in het secundair onderwijs voor de tweede graad.

Ontdek Techniek.be

Het project heeft tot doel om in elke Limburgse basisschool techniek en wetenschappen aan te bieden op het leeftijdsniveau van de jongeren.

Ondersteuningsbureau voor de beheersing van Seveso-risico's

Met dit project wil de provincie via het PLOT een ondersteuningsbureau opstarten en uibouwen voor het voeren van een actief voorkomensbeleid.

EELand

E-lab Vlaanderen wil een expertisecentrum opzetten dat de brug moet vormen tussen de leefwereld van de jongeren en het professionele veld.

Limburgse Biobank

De Biobank beoogt in eerste instantie een projectmatige uitbreiding.

Will's Kracht

Will's Kracht reikt producten en methodieken aan.

Leren Thuis Leren

Met het project Leren Thuis Leren wordt een tweeledigheid beoogd. 

Instapje

Het programma Instapje is een voorschools ontwikkelingsstimuleringsprogramma gericht op laaggeschoolde en/of allochtone gezinnen met kinderen.

Grootste Bos in Vlaanderen - RLH

Met dit project wil men investeren in landschapskwaliteiten en recreatieve wandelinfrastructuur voor Haspengouw en Voeren via duurzame tewerkstelling&l

Grootste Bos in Vlaanderen - RLLK

Via dit project wordt een betere landschappelijke kwaliteit, herkenbaarheid en hoge natuurwaarden van de streek beoogd.

Grootste Bos in Vlaanderen - RLKM

De landschapskwaliteit van het NPHK wordt verbeterd door de inzet van arbeiders om onvolkomenheden in het landschap aan te pakken.

UD Woonlabo

Een demonstratiewoning en bezoekerscentrum voor levenslang en aangepast wonen en huivesting van het expertisecentrum zorg en wonen.

Masterplan Regionale Natuurparken - RLH

het project beoogt onder meer het opzetten van een coördinatie- en communicatieplatform.

Masterplan Regionale Natuurparken - RLKM

Het project heeft betrekking op 2 regionale natuurparken: rivierpark Maasvallei en grenspark Kempen-Broek.

Masterplan Regionale Natuurparken RLLK

Het project heeft betrekking op de Wijers en Bosland waarbij een duurzame ontwikkeling wordt nagestreefd.

Kunstencentrum Belgie

Aankoop van het fabriekspand Koloniale Waren, Koningin Astridlaan 85 Hasselt

Medialab Jongeren

Uitbouw van een proef- en werkcentrum multimedia.

Limburg bouwt en woont klimaatneutraal

Het Steunpunt Duurzaam Bouwen Limburg zal de Limburgse klimaatdoelstellingen die te maken hebben met bouwen en wonen trachten te realiseren.

Energiesnoeiers-Isolatieteams

Een extra inspanning doen om woningen van kansengroepen te laten isoleren.

Mobiliteitspark Terlamen

Vzw Terlamen kiest er voor de ecologische footprint van circuit Zolder tot nul te herleiden. Een concrete doelstelling is CO2 neutraal te worden.

Manifesta

Manifesta is een Europese biënnale voor hedendaagse kunst.

Greenville

Clean technology is een snelgroeiende sector met belangrijke mogelijkheden voor de verdere industriële toekomst van Limburg.

Campus Z

De verwerving, sanering, ontwikkeling en aanpassing van Campus Z in samenwerking met het Autonoom Gemeentebedrijf Neerpelt en LRM.

Verhogen van de levenskwaliteit van gezinnen in armoede

Het project focust op gezinnen op actieve leeftijd met kinderen.

Geronto-psychiatrisch expertisecentrum

Samenwerkingsverbanden worden ontwikkeld met als doel een platformwerking te organiseren tussen de diverse initiatieven in de regio Genk.

Blauwe Boulevard

De herwaardering van het stadsdeel Kanaalkom is van bepalend belang voor de verdere ontwikkeling van de Stad Hasselt.

Acquisitiebeleid

De economische ontwikkeling van Limburg stimuleren door het aantrekken van buitenlandse bedrijfsinvesteringen.

Patient Safety

Het patiëntveiligheidsonderzoek staat hoog op de agenda van de Wereldgezondheidsorganisa­tie van de EU, van Vlaanderen en Limburg.

Sensibilisering natuurparken

De biodiversiteit is in Limburg uniek en waardevol. Het verzamelen van informatie hierover is belangrijk voor de kennis van de natuurwaarden.&

Academisering ingenieursopleiding

Samenvoeging van de ingenieurs­opleidingen tot één gezamenlijke ingenieursfaculteit industriële wetenschappen en

Veerboot

Het veerbootproject van de confederatie Bouw Limburg wil de economische crisis, helpen mee overbruggen.

Regionale masterplannen erfgoed

Een van de belangrijke speerpunten binnen het provinciaal cultuurbeleid zijn de masterplannen.

Drugspreventie

Project m.b.t. verhoogde aandacht, betere kennis en een positieve attitudeverandering ten aanzien van het gebruik van drugs.

Onderhoud fietsroutenetwerk door erkende sociale werkplaatsen

De provincie Limburg staat bekend als fietsprovincie bij uitstek en is immers een pionier met betrekking tot het alom gekende knooppuntensysteem.

Limburg China Desk

Limburg China Desk verzorgt de regiopromotie en fungeert als communicatiepunt voor kandidaat investeerders uit China.

Kenniscentrum Forensische Psychiatrische Zorg

Forensische psychiatrie bevindt zich op het raakvlak van de geestelijke gezondheidszorg met Justitie.

Bosexploitatiewegen

Verhoging van de netto CO2-opname van bossen door vervanging van bomen die over hun piekgroei zijn.

Toeristische regio-actieplannen

Voor de toeristische regio’s werden toeristische actieplannen geschreven.