Limburg Sterk Merk (afgekort LSM) is een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm van een stichting van openbaar nut (wet van 21 juni 1921)

Het statuut van LSM als extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm van een stichting van openbaar nut wordt geregeld door artikelen 219 tem 224 en 238 tem 240 van het provinciedecreet.

De zetel van LSM is gevestigd in het provinciehuis van de provincie Limburg te 3500, Universiteitslaan 1.

Op 7 maart 2008 werd door de Vlaamse regering beslist om de niet-rendementsgebonden middelen van de LRM NV en de aandelen van LRM in LISOM over te hevelen naar de provincie Limburg.

Op 16 mei 2008 werd door de provincieraad beslist hiervoor een opvangstructuur op te richten, nl LSM. Deze beslissing werd bevestigd door de bevoegde Vlaamse minister op 15 juli 2008.

LSM werd opgericht bij notariële akte bij de notaris op 7 augustus 2008 en verkreeg rechtspersoonlijkheid bij Koninklijk Besluit (KB) op 1 september 2008.

De oprichtingsstatuten en dit KB werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 3 oktober 2008.

 

Download oprichtingsstatuten.