Procedure voor nieuwe projecten

Bij nieuwe projecten wordt in eerste instantie nagegaan of het projectidee ontvankelijkheid is. Dit gebeurt via het nagaan van de aansluiting van het projectidee op de beleidvisie van de Raad van Bestuur.

Nieuwe projecten worden daarnaast ook getoetst op de aansluiting op het provinciaal beleid via het inwinnen van een advies bij de bevoegde beleidsgedeputeerde.

Bij ontvankelijke projecten waarvan het provinciaal advies positief is, wordt via de aanvraagformulieren vervolgens een dossier opgebouwd. Deze dossieropbouw gebeurt onder begeleiding van het projectenloket van LSM om tot een projectaanvraag te komen die beantwoordt aan de LSM-criteria die werden vastgesteld door de raad van de bestuur van LSM op 11 september 2008.

Indien het directiecomité – rekening houdend met de beschikbare vrije budgettaire ruimte – een positieve beslissing neemt, zal een overeenkomst worden afgesloten tussen LSM en de projectpromotor om de voorwaarden en modaliteiten waaronder de middelen worden toegekend verder te bepalen.