Het corporate governance charter van LSM werd goedgekeurd door de raad van bestuur van LSM op 11 september 2008

Het corporate governance charter van LSM vat de regels samen volgens dewelke LSM wordt bestuurd en gecontroleerd en licht de procedures toe die gelden binnen LSM. Het charter sluit aan bij de Belgische Corporate Governance code en de OECD Guidelines on Corporate Governance for state-Owned Enterprises.

Het charter bevat:

De raad van bestuur is het hoogste bestuursorgaan van LSM. De raad is krachtens artikel 7 van de statuten bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van LSM. De samenstelling, rol, bevoegdheden en werking van de raad van bestuur zijn beschreven in deel C van het charter. Daarnaast heeft de stichting LSM een directiecomité samengesteld, zoals voorzien in artikel 13 e.v. van haar statuten. Het dagelijks bestuur van LSM is opgedragen aan dit directiecomité. De samenstelling, bevoegdheden en werking van het directiecomité staat beschreven in deel D van het charter.

 

Download Corporate Governance charter.