Drugspreventie

 

Beschrijving project

In de sectoren georganiseerde jongeren, achtergestelde jeugd en uitgaansleven wordt een onderzoek uitgevoerd om afstemming te vinden met deze sectoren in de uitvoering van activiteiten die bijdragen tot verhoogde aandacht, betere kennis en een positieve attitudeverandering ten aanzien van het gebruik van drugs. Ook wordt een toetsing aan het door de Provincie Limburg gevoerde jongerenonderzoek voorzien. Op basis van de hierdoor verkregen gegevens gebeurt de conceptontwikkeling van de interventies in de drie sectoren, de aanmaak van preventiematerialen en de vorming en opleiding voor intermediairen.

Het project zal gedragen worden door het CAD-preventieteam in samenwerking en overleg met het Limburgs Platform Verslaving, waarmee een gezamenlijke afsprakennota werd opgemaakt. Het project wordt ingebed in de structuur van samenwerking met de Limburgse lokale besturen. Dit wil zeggen dat de bestaande preventie-equipe van CAD-Limburg en de intercultureel bemiddelaars zullen participeren aan de ontwikkeling en opvolging van het LSM-project (samen met de aan te werven FTE). De te realiseren materialen en concepten zullen na afloop dienen om het werk van het bestaande netwerk te faciliteren.

Project promotor

vzw CAD

Rijksweg 324

3630 Maasmechelen